پارس ناز پورتال

قوانین و سند بَرده داری در ایران (عکس)

سند معامله ی برده ی مخنث شده، غلام خواجه حبشی، به نام حاجی بشیرخان میان ملک منصور میرزا شعاع السلطنه و فرج الله خان عطاءالدوله رییس توپخانه فارس. تاریخ صدور: ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۱۹ هجری قمری برابر با ۲۵ آگست ۱۹۰۱.

با تصویب قانون «منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ (۱۹۲۹ میلادی) برده داری در ایران رسما غیرقانونی شد.


سند معامله غلام خواجه حبشی به نام حاجی بشیرخان میان ملک منصور میرزا شعاع السلطنه و فرج الله خان عطاءالدوله رییس توپخانه فارس. تاریخ صدور: ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۱۹ هجری قمری برابر با ۲۵ آگست ۱۹۰۱.


قانون «منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ برابر با ۷ فوریه ۱۹۲۹


حرمسرای قاجاری با برده ای در پسزمینه

منبع:شهر فرنگ