پارس ناز پورتال

زنی که مهربانی کرد و مورد حمله قرار گرفت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
 حمله بزها به یک زن در مزرعه حیوانات در کانکتیکات
 

 

زنی که مهربانی کرد و مورد حمله قرار گرفت (عکس)
 

زنی که مهربانی کرد و مورد حمله قرار گرفت (عکس)
 

زنی که مهربانی کرد و مورد حمله قرار گرفت (عکس)