پارس ناز پورتال

مراسم گوجه بارون (عکس)

 تصاویری جالب از جشن گوجه پرانی 
 

 

مراسم گوجه بارون (عکس)
 

مراسم گوجه بارون (عکس)
 

مراسم گوجه بارون (عکس)
 

مراسم گوجه بارون (عکس)