پارس ناز پورتال

مکان های معروف در حباب (عکس)

مکان های معروف در حباب (عکس)
این حباب، تصویری از یکی از آثار تاریخی ترکیه را نمایش می دهد.

تصویر زیر نیز از هلند گرفته شده است.

عکس زیر نیز از دانمارک گرفته شده است.

عکس زیر نیز از مکان معروفی در امریکا گرفته شده است.