پارس ناز پورتال

اگر خانمی به حج رفت و عادت ماهیانه شد باید چکار کند؟

مجموعه : مذهبی
اگر خانمی به حج رفت و عادت ماهیانه شد باید چکار کند؟

وظیفه خانمهایی كه به حج می‏روند و در آن جا دچار عادت ماهیانه می‏شوند، چیست؟

 

پاسخ :

 

اگر عادت ماهیانه پیش از وقوف عرفات رخ دهد، چنانچه وقت باشد به گونه‏ای كه زن پیش از وقوف – یعنی پیش از روز نهم – پاك شود، باید صبر كند و چون پاك می‏شود، باید طوافش را انجام دهد.

 

امّا اگر عادت او به گونه‏ای است كه پیش از وقوف عرفات پایان نمی‏یابد، حج او به حج مبدّل می‏شود و باید در همان حال به عرفات و مشعر و سپس به منی رَوَد و تمام مناسك را به جای آورد و البته برای طواف حج باید صبر كند تا پاك شود. وقت طواف حج، تا آخر ذی‏الحجّه است. پس از آن كه اعمال حج افراد را به پایان می‏برد، باید یك عمره مفرده به جای آورد.

 

امّا چنانچه پس از آن برای طواف از منی باز می‏گردد، عادت ماهیانه پیش آید، چنانچه برایش ممكن است كه پس از پاك شدن اعمال باقی مانده را انجام دهد، باید صبر كند و پس از پاكی، طوافش را انجام دهد؛ امّا اگر كاروان برای حركت شتاب دارد و او نمی‏تواند در مكّه بماند، باید برای طواف و نماز آن نایب گیرد و پس از آن كه نایب از طواف و نماز فارغ می‏شود، خود زن در همان حال، سعی صفا و مروه را انجام دهد و دوباره برای طواف نساء و نماز آن نایب گیرد. پس از آن كه نایب از طواف و نماز آن فارغ می‏شود، زن از احرام خارج می‏گردد و حجش به پایان می‏رسد.