پارس ناز پورتال

مواردی که روزه را خراب می کند

مجموعه : مذهبی
مواردی که روزه را خراب می کند

   چه چیزهایى روزه را باطل مى كند

 روزه دار باید از <اذان صبح > تا <مغرب > از برخى كارها بپرهیزد و اگر پرهیز نكند, روزه اش باطل مى شود, به مجموعهء این كارها <مُبطلاتِ روزه > گفته مى شود, كه عبارتند از:

 — خوردن و آشامیدن .
 — دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص ) و جانشینان آن حضرت (ع ).
 — رساندن غبار غلیظ به حلق .
 — فرو بردن تمام سر در آب .
 — قى كردن .
 — آمیزش .
 — استمناء.
 — باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح .
 — اماله كردن با چیزهاى روان .(1)

 خوردن و آشامیدن

1- اگر روزه دار عمداً چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل مى شود هر چند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد; مانند خاك و نفت(2) .

 2- اگر كسى عمداً چیزى را كه لاى دندانش مانده است فرو برد, روزه اش باطل مى شود(3).

 3- فرو بردن آب دهان , روزه را باطل نمى كند, هر چند زیاد باشد.(4)

 4- اگر روزه دار به سبب فراموشى (نمى داند روزه است ) چیزى بخورد یا بیاشامد, روزه اش باطل نمى شود.(5)

 5- انسان نمى تواند, بخاطر ضعف , روزه را بخورد ولى اگر ضعف او به قدرى است كه معمولاً نمى شود آن را تحمل كرد, خوردن روزه اشكال ندارد.(6)

 6- فرو بردن اخلاط سر و سینه , تا به فضاى دهان نرسیده روزه را باطل نمى كند, ولى اگر داخل فضاى دهان شود, احتیاط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.(7)

 تزریق آمپول
    آمپول اگر به جاى غذا نباشد تزریق آن , روزه را باطل نمى كند, هر چند عضو را بى حس كند ولى احتیاط واجب آن است از آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود پرهیز كند.(8)

  رساندن غبار غلیظ به حلق

 1- اگر روزه دار غبار غلیظى به حلق برساند, روزه اش باطل مى شود; چه غبار خوراكی ها باشد دمانند آرد, یا غیر خوراكى مانند خاك .

 2- در این موارد, روزه باطل نمى شود.

  — به حلق نرسید. (فقط به داخل دهان برسد).

 — بى اختیار به حلق برسد.

  — نمى داند روزه است .

  — شك كند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه ؟(9)

    دروغ بستن به خدا و پیغمبر
    در تمام موارد زیر, دروغ بستن از روى عمد, به خدا, پیغمبر(ص) یا امام (ع) روزه را باطل مى كند. و بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به حضرت زهرا3و سایر پیامبران : همین حكم را دارد:

  ـ در امور دنیوى باشد یا اخروى .

  ـ دروغ نسبت به اقوال آنان باشد یا افعال .

     ـ با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام كارى كه از آن , نسبت دروغ فهمیده شود.ـ به صراحت باشد یا كنایه .ـ دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگرى .ـ اخبار باشد یا پاسخ به سؤال دیگرى .ـ دروغى كه قبلاً گفته , تصدیق كند; یعنى بگوید آنچه گفته ام راست است .ـ راستى كه قبلاً گفته است , تكذیب كند.(10)

  در این موارد روزه باطل نیست :

  — اگر قصد راستگویى داشته باشد و دروغ در آید.

  — اگر قصد دروغگویى داشته باشد و راست در آید.

  — بازگویى دروغى كه دیگرى ساخته یا گفته , بر وجه نقل قول یا حكایت اشكال ندارد; مثلاً در حالى كه روزه است ب بگوید: یزید گفت : <لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل(11)

مبطلات روزه,احکام مبطلات روزه

  فرو بردن تمام سر در آب

1-اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب مطلق فرو برد, روزه اش باطل مى شود.

2- احتیاط واجب آن است كه سر را در گلاب فرو نبرد ولى در آبهاى مضاف دیگر در چیزهایى كه روان است اشكال ندارد.

  3- در این موارد روزه باطل نیست :

    — سهواً سر را زیر آب ببرد.
    — قسمتى از سر را زیر آب ببرد.
    — نصف سر را یكبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو برد.
    — بى اختیار در آب بیفتد.
    — شخصِ دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد.
    — شك كند تمام سر زیر آب رفته است یا نه ؟(12)

 3- اگر در حال روزهء ماه رمضان براى غسل سر را در آب فرو برد, غسل و روزهء او باطل است , مگر آنكه زیر آب دتوبه كند و در حال خارج شدن از آب نیّت غسل كند كه در این صورت , غسل او صحیح و روزه باطل است .(13)

  قى كردن
 1 – هرگاه روزه دار عمداً قى كند, هر چند به سبب بیمارى باشد, روزه اش باطل مى شود(14).

  2- اگر روزه دار بى اختیار قى كند, روزه اش باطل نمى شود.(15)

    اِسْتِمناء

 1- اگر روزه دار <استمنا> كند; یعنى با خود كارى كند كه مَنى از او بیرون آید, روزه اش باطل مى شود.(16)

 2- اگر بى اختیار مَنى از او بیرون آید; مثلاً در خواب جنب شود, روزه اش باطل نیست .(17)

    باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح اگر شخص جنب , تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفهء او تیمم است , تیمم نكند, در برخى موارد روزه اش باطل -مى شود; اینك برخى از مسائل آن را مى آوریم :

 1 -اگر عمداً تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند:

  — در روزهء ماه رمضان :روزه اش باطل است .
  — در قضاى آن :
  — در بقیهء روزه هاروزه اش صحیح است .(18)

 2- اگر جنب در روزهء ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش كند و پس از یك یا چند روز یادش بیاید:باید آن روزه هارا قضا كند.(19)

 3- اگر روزه دار, در خواب جنب شود, واجب نیست فوراً غسل كند و روزه اش صحیح است .(20)

  4- اگر شخص جنب در شب ماه رمضان مى داند براى غسل , قبل از اذان صبح بیدار نمى شود, نباید بخوابد و اگر7خوابد و بیدار نشود, روزه اش باطل است .(21)

  باقى ماندن بر حیض و نفاس

1 – اگر زن قبل از اذان صبح از خون پاك شود:

الف : عمداً تا اذان غسل نكند, یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نكند, روزه اش باطل است .

ب : براى غسل وقت ندارد: در روزهء رمضان و قضاى آن , باید تیمم كند و روزه اش صحیح است . در روزهء واجب دیگر یا مستحب , گرچه روزه اش بدون تیمم صحیح است , ولى احتیاط مستحب است كه تیمم هم بكند.

2- اگر نزدیك اذان صبح پاك شود, و براى تیمم یا غسل وقت نداشته باشد, روزه اش صحیح است.

3- اگر بعد از اذان بفهمد كه قبل از اذان پاك شده روزه اش صحیح است .

4 -اگر بعد از اذان پاك شود, روزه اش باطل است .5

اگر در روز حیض یا نفاس ببیند, گرچه نزدیك مغرب باشد, روزه اش باطل است .اگر مستحاضه غسلهاى خود را به تفصیلى كه در احكام استحاضه گفته شده به جا آورد روزه اش صحیح است .(22)

  حكم كلى هیچكدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمى كند.