پارس ناز پورتال

تصایری از حریق انباری پر از کالا در تهرانپارس

مجموعه : مجله خبری روز
تصایری از حریق انباری پر از کالا در تهرانپارس
آتش سوزی انبار کالا در تهرانپارس