معمای جالب رنگ ها

معمای جالب رنگ ها


معما
با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟

راهنمایی ها:
1- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.


2- خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه 5 سفید و بنفش نیست.


3- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.


4- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.


5- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از 3 است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.


6- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.


7- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.

*

*

*

*

*

*

*

*

 

جواب معما

 

معمای جالب رنگ ها

 

*

*

*

*

*

 معمای جالب رنگ ها

 *

*

*

*

*

معمای جالب رنگ ها

 

 *

*

*

*

*

 معمای جالب رنگ ها

 Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات