پارس ناز پورتال

بیماری نادر پوستی و عجیب غریب (عکس)

بیماری نادر پوستی و عجیب غریب (عکس)
درماتوگرافی یا بیماری پوست های فوق العاده حساس

بیماری نادر پوستی است که به شدت پوست را در مقابل خراشیدن حساس می کند. پس از خارش خفیف یا کشیدن آرام یک جسم بر روی بدن، یک واکنش پوستی پس از یک تا سه دقیقه روی میدهد که ( پوست نگاری ) نامیده میشود. نخست در محل تحریک، قرمزی ایجاد شده و سپس لکه های کهیری آشکار میشود. در زنان جوان این مشکل بیش از دیگر افراد دیده میشود. شما می توانید بر روی پوست این گونه افراد با انگشت جمله ای را نوشته وآنگاه ظاهر شدن جمله خود را ببینید.

بیماری نادر پوستی و عجیب غریب (عکس)