پارس ناز پورتال

کاریکاتور جالب پایان دوران محمود احمدی نژاد و یارانش

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتور جالب پایان دوران محمود احمدی نژاد و یارانش
طرح جلد هفته‌نامه همشهری جوان به مناسبت پایان دوران محمود احمدی نژاد و یارانش.