پارس ناز پورتال

اصطلاحات خنده دار انگلیسی

مجموعه : مطالب طنز
اصطلاحات خنده دار انگلیسی

در اكثر موارد برای متوجه شدن موضوع با كلمه فارسی رو انگلیسی تصور كنید و بلعكس!!

 

Keyboard

چه كسی برنده شد؟

 

Communication Board

كامیون كی شن ها رو برد؟

 

Morphine

باید بیشتر فین كنی.

 

MissCall

دختر نا بالغ را گویند.

 

Freezer

حرف مفت

 

Already

گند زدی به همش رفت.

 

Suspicious

به لهجه اصفهانی: ساس از بقیه ی حشرات جلو تر است.

 

Johnny Depp

قاتل افسرده

 

Acer

ای آقا!

 

Welcome

دهن لق

 

Manual

من و بقیه

 

Large Space

به گویش اصفهانی: پس بزرگ است.

 

Accessible

عكس سیبیل

 

Refer

فر كردن مجدد مو

 

See you later

لات تر به نظر میای!

 

Good Setting

آن سه چیزِ نیك را گویند: گفتار نیك – كردار نیك -پندار نیك.

 

Piece of a man who owns a locker

مرتیكه لاكردار!

 

Above Border

فرامرز

 

Insecure

این سه نابینا

 

Business

اشاره به بوزینه در گویش اصفهانى.

 

Legendary

ادارهٔ محافظت از لجن و كثافات شهری

 

Subsystem

صاحب دستگاه

 

Velocity

شهری كه مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌كنند

 

Comfortable

بفرمایید سر میز

 

Long time no see

دارم لونگ می‌‌پیچم، نگاه نكن!

 

Cambridge

شهری كه تعداد پلهایش انگشت شمار است.

 

Categorize

نوعی غذای شمالی كه با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود.

 

Jesus

در اصفهان به بچه گویند كه دست به چیز داغ نزند.

 

Hairkul

آنكه روی شانه‌‌هایش مو دارد

 

Watergate

دروازه دولاب

 

UNESCO

یونس كجاست؟

 

Finland

سرزمینی كه مردمانش مشكل گرفتگی بینی‌ دارند

 

Damn You All

دم همتون گرم

 

Latino

لات بازی ممنوع

 

Godzilla

خدای استفاده كردن از مرورگر موزیلا

 

Savage Blog

ساوجبلاغ

 

Betamethasone

منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج