پارس ناز پورتال

زوجی که موقع دعوا چشم هم را کور می کنند (عکس)

زوجی که موقع دعوا چشم هم را کور می کنند (عکس)
 اینا فقط تو چش و چال هم میرفتن!