پارس ناز پورتال

معرفی انواع خواب

معرفی انواع خواب

انواع خواب : ما در مجموع ۳ نوع خواب داریم

خوابی که محصول تجربیات روزانه است : گاهی اتفاقات روزانه در هنگام شب توسط مغز مرور میشود ممکن است این خواب های درهم و پراکنده باشند و یا به شکل کابوس نمایان شوند.

برخی خواب ها هم داستان کاملی دارد و به عبارت دیگر منظم هستند ، گاهی موضوع خواب منظم است و گوئی هم زمان در حال دیدن یک یا دو خواب هستند .

برخی افراد خواب خود را به صورت کامل میبینند اما عده ای خواب خود را به طور کامل فراموش میکنند و این به معنای آن است که همه آدمها خواب میبینند ولی عده ای بدلایلی کاملا" فراموش میکنند و برخی قسمت هایی از خواب را بیاد می آوردند اما چند ساعت بعد از بیدار شدن فراموش میکنند و گروهی از آدمها هم که روح و نفس ارامی دارند به وضوح خواب را به خاطر میسپارند.

برخی از خواب ها عنوان تذکر به انسان را دارد و حتی برای کسانی که تمام خواب خودشان را فراموش میکنند به صورت واضحی در حافظه آنها میماند.

این قبیل خوابها غالبا" دارای تعبیر است و از جهت تذکر و یادآوری برای آن فرد میباشد.

برخی از خواب ها نشانه ای از نیازهای روزمره است و ممکن است مربوط به نیاز لباس ، کار ، خرید لوازم مختلف و نیازهای جنسی باشد این نیازها در اثر تکرار روزانه در مغز ثبت شده ؛ که ممکن است در حالت خواب به صورتهای مختلف درخواست نشان داده شود.

اصطلاح شتر در خواب بیند پنبه دانه از همین جا است شتر پنبه دانه را دوست دارد ولی امکان خوردنش را ندارد ناچارا” در خواب می بیند!

 

خوابی که صادق است : خواب صادق به معنای آن است که فرد از وقوع حادثه ای در آینده و یا در زمان نزدیک مطلع شود که این گونه خواب ها یا واضح هستند یا غیر واضح.

اگر فردی دارای روح و نفس پاک و آرام باشد خواب های روشن و واضح میبیند و در غیر این صورت خواب ها غیر واضح و به اصطلاح سمبلیک استو از اینجاست که ضرورت تعبیر بوجود می آید.

ساده ترین مثال این است اگر کسی از پشت یک شیشه کثیف یا بخار گرفته به چیزی نگاه کند یا آنکه در فضائی باشد که نیمه تاریک یا مه آلود است ، در این صورت او میتواند چیزهائی را ببیند اما نمیتواند با دقت و وضوح آنها را شناسائی کند.

اما در عین حال برخی از مفاهیم و معانی اساسا" متعلق به جهان مادی نیست و از این رو دارای ابهام و حتی تضاد میباشد.

بعنوان مثال اگر فردی ببیند که مرده است یا دیگری را به صورت مرده ببیند این به معنای آنست که در آینده نزدیک تغییرات کیفی در زندگی او بوجود خواهد آمد یا اگر ببیند در حال دفع مدفوع است و یا پاها و اندام او الوده به مدفوع است به معنای آن است که به او مال و ثروتی خواهد رسید یا اگر خواب بیند که طلا و یا فلز گرانبهایی پیدا کرده است زندگی او دچار ناراحتی و سختی خواهد شد یا اینکه اندوهی به او خواهد رسید.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد آن است که افرادی که در زمینه های عرفان و سلوک کار میکنند به شرط آنکه دارای نیت خوب باشند میتوانند صاحب خواب های صادقه گردند ، این جمله به معنای آن است که ادعا کردن افراد یا درست کردن شکل و قیافه خاص و ذکر اسامی درویش و عارف و غیره برای پاکی نفس و روح اساسا" موثر نیست و ممکن است بسیاری در جهل مرکب باشند و آنچه در این وادی موثر است صدق و خلوص و صفا و بی نیازی است .

هر آنکس که مدعی امور معنوی است اولا" تافته جدا بافته ای نیست و دوم حق مطالبه چیزی ندارد و سوم آنکه باید ادعای خود را اثبات کند ، اگر کسی مدعی تعبیر خواب بود باید او را امتحان کرده و در صورت صحت به او اطمینان کرد .

 

خواب با سیر و مکاشفه : برخی خواب ها از طریق سیر دادن و مکاشفه صورت میگیرد که در واقع شکلی از خواب است زیرا در بیداری فرد به مشاهده عالم معنا میپردازد.

سیر دادن و مکاشفه میتواند از طریق روش های خاصی که استاد ما آموزش میدهد در فرد یا افراد بوجود آید .

در این روش فرد میتواند در حالت بیداری به گذشته یا آینده یا زندگی افراد سفر کرده و حوادث آینده یا گذشته انها را به صورت نوعی خواب در بیداری ببیند که روش بسیار ناقص و همراه با اشتباه آن از طریق هیپنوتیزم صورت میگیرد.

 

 

دسته بندی افراد از نظر دیدن خواب

برخی مطلقا"خواب نمیبینند آنها ذهن و روح سنگین دارند ، برخی خواب می بینند ولی کاملا" از یادشان میرود ، برخی هستند که یادشان میماند خواب دیده اند !

برخی هم گوشه هائی از خواب را بیاد دارند و به صورت کامل یا در شکل اکثریت آن بیاد می آورند گاهی اوقات با بیدار شدن خواب را بیاد می آورند اما بعد از چند دقیقه کاملا" فراموش میکنند .

برخی هم هستند که آنها خواب را فراموش نمیکنند و یا قسمتی را فراموش میکنند .