پارس ناز پورتال

تبلیغات

تعبیر خواب در موقع نزدیک سپیده سحر چگونه است

تعبیر خواب در موقع نزدیک سپیده سحر چگونه است
 

ارتباط زمان و مکان خواب دیدن با تعبیر خواب

خواب نزدیک سپیده سحر : چون فرشته ازلوح محفوظ به انسان القاء میکند رویای صادقه است وبه زودی تعبیرمیشود.

خواب شب : مانند رویای حضرت یوسف (ع) تا ۴۰ سال هم ممکن است طول بکشد تا تعبیر شود.

خواب انسانی که ازسرما به خود می لرزد و درخواب پتو میبیند با انسانی که درناحیه گرم و خشک سرما میبیند تعبیرش متفاوت است!

خواب انسان گرسنه با انسانی که از سیری خوابش نمیبرد نیز متفاوت است!

خواب انسان های آزاد و انسان های اسیر نیز متفاوت است ؛ خواب انسان کافر و انسان مومن هر دو راست است و تعبیر میشود.

خواب کودک وخواب پیر تعابیر گوناگونی دارد و خواب فرزندان عالم با فرزندان جاهل نیز متفاوت است!

خواب دیدن همه حیوانات درشب یا روز فرقی ندارد غیر از فیل!

خواب دیدن روشنایی وطلوع :خیر و برکت است و خواب دیدن تاریکی: ظلم و غم و اندوه و بی دینی است.

انسانی که شب با یاد و نام خدا و خواندن دعا یا آیت الکرسی میخوابد باانسانی که به امواج مخرب شیطانی وابسته است خواب متفاوتی دارد!

خواب به قصد ونیت با خوابی که بدون نیت باشد تفاوتهایی دارد .

رویاهای ما از دو دسته فراتر نمیروند : یا به منزله راهی برای نجات بنده از وسوسه های شیطانی است یا معمولی (خرید و فروش و کارهای روزانه و …)

انسان عالم بعدازمرگ نیز از حال و احوال خانواده اش بی خبر نیست و مشکلات خانواده را با یک رویا حل و فصل میکند.

انسان دیندار درعالم برزخ نیز امتیازاتی دارد و حتی نماز خواندن وی نیز ترک نمیشود با آن که ثواب ندارد و انسان با تقوا در دوجهان ( عالم و برزخ ) خواب و رویایش تعبیر میشود!

 
 
 
برچسب‌ها:
بچه دار شدن خانم معلم 43 ساله از شاگرد 13 ساله + عکس
بچه دار شدن خانم معلم 43 ساله از شاگرد 13 ساله + عکس
مشاهده بیشتر