پارس ناز پورتال

جشن و پایکوبی لباس ها (عکس)

جشن و پایکوبی لباس ها (عکس)
برای همه ما این صحنه پیش آمده؛ یا خودمان پهن کرده ایم یا پهن کرده دیگران را دیده ایم! حالا یک نفر این صحنه ها را با دوربین ثبت کرده است.

به گزارش پارس ناز، سیوان اسکایو، شهروند نیویورک به جای عبور با عجله از کنار صحنه هایی که ما با عجله از کنار آنها می گذریم، با حوصله از دریچه دوربینش به آنها خیره شده است و اغلب آنقدر صبر کرده تا باد به کمکش بیاید و صحنه زیباتر شود. دسترنج او، تصاویری از بازی باد و رنگ است بر طناب!

بنا بر این گزارش، اسکایو، عکس هایی که از بند-رخت ها گرفته در وبسایت خود منتشر کرده است. بعضی از این تصاویر را می بینیم: