پارس ناز پورتال

آشنایی با چند بازی محلی یزد

آشنایی با چند بازی محلی یزد

قول بازی و خطی یا زو

این بازی‌ها دیداری هستند و نوشتاری نیستند مثلاً در بازی قول‌بازی پنج تایی بیشتر از ده‌ها اصطلاح از جمله یکی تا پنج تایی، کادوک، سوراخی، صندوقی، عربی، بشکن، نشکن، عروس و داماد، دیوار بلند و کوتاه، یک وجبی، دو وجبی، کادوئی یک تا چهار، سوراخی یک تا چهار و … و در آخر تنبیه وجود دارد که برای شروع این بازی سنجیدن را دارد و برای هر اشتباه غیرعمد جریمه‌ای را دارد که باید ریگ را فرد با بالا پرتاب کردن و با دست زدن به سینه به تعداد دفعات مشخص شده از طرف خود آن ریگ را بگیرد و اما در قول یا ریگ بازی چندقولی اگر ریگی گم شود اصطلاح کلیچ نهادن جریمه آن است و اما آن که مراحل این بازی را سریع تر انجام دهد برنده است.

 

شاه‌بازی یا وسط‌بازی

در این بازی هر كسی مقداری بادام می آورد و به تعداد مساوی آن را داخل كیسه كوچكی می كردند و آن را به طرف كسانی كه در وسط زمین بودند پرتاب می كردند و هر كه آن كیسه بادام را می گرفت بادام های كیسه از آن او می شد و اگر به او می خورد و نمی توانست بگیرد جای فرد با فرد پرتاب‌كننده عوض می شدو حال به جای كیسه بادام توپ جایگزین شده است.

 

چوگان بازی

این بازی معمولاً دو نفری و امتیازی است و برای دقت و تمرین ضربه بهترین است که این بازی به نوعی تغییر یافته نوعی از بازی چوگان در قدیم بود و بدین منوال است که یکی با چوب دستی چوب کوچک بر روی دو سنگ را به هوا پرتاب کرده و دوباره با چوب دستی به چوب کوچک در هوا ضربه‌ای می‌زند که اگر ضربه دوم به آن نخورد این عمل را فرد می‌تواند تا دو دفعه دیگر تکرار کند و اما چنان چه چوب دستی در ضربه دوم به چوب کوچک بخورد فرد باید چوب دستی را بر روی دو سنگ قرار دهد و فرد مقابل آن چوب را بر روی چوب دستی پرتاب کند و هم چنین اگر چوب کوچک بعد از ضربه دوم در هوا چرخان باشد و فرد مقابل بگیرد جای افراد با هم عوض می‌شود و اگر چوب کوچک در هوا و یا زمین در حرکت باشد فرد مقابل می‌تواند آن را با ضربات دست و پا به چوب دستی نزدیک تر کند تا بتواند آن را راحت تر به چوب دستی پرتاب کند و اگر چوب کوچک به چوب دستی بخورد جای دو فرد عوض می‌شود ولی اگر نخورد فرد یک امتیاز می‌گیرد و معمولاً امتیازات در این بازی 11 یا 16 یا 21 تعیین می‌گردد و گوی‌بازی نیز تاحدودی چون چوگان‌بازی می‌باشد!!