پارس ناز پورتال

تبلیغات

بیاید کلمات را قلقلک دهیم

مجموعه : مطالب طنز
بیاید کلمات را قلقلک دهیم

پیشی گرفتن  :   از کسی گربه گرفتن
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

تویوتا   :   تو یوتا ( یوتا ایالتی در آمریکاست )
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

sim city  :  شهری که همه خانه هایش از سیم ساخته شده است
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

the sims 3   :   به مجموعه سه سیم که در یک کابل به هم پیچیده شده اند
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

قمقمه :  پَ ن پَ قم
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

کاشمری  :   در آرزوی ازدواج
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

تکواندو   :  یک یک دو
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

اخبار بامدادی  :   اخباری که با مداد نوشته شده است
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

nobody   :   نو بودی
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

ابریشم  :  کنایه از عصبانی شدن (  ابری شم ؟ )
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

شهرآورد  :  کسی که شهر نشینی را بوجود آورد
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

همایون  :  نام پرنده ای افسانه ای که باردار است ( هما + یون )
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

آفتاب :  بلای جان آب ( آفت آب )
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

DARK   :   درک کردن
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

کشور  :  کسی که با کش بازی می کند
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

communication board  :  اون کامیونه چه وقتى شن‌ها رو برد؟
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد
ماجرای دویدن دختر برهنه شیرازی در خیابان چه بود؟
ماجرای دویدن دختر برهنه شیرازی در خیابان چه بود؟
مشاهده بیشتر