پارس ناز پورتال

چند حدیثی از امامان

مجموعه : مذهبی
چند حدیثی از امامان

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
رسول اکرم (ص)

محروم از رحمت خدا کسی است که از وصیت کردن محروم شود
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
رسول اکرم (ص)

حق فرزند بر پدرش این است که او را سواد و شنا و تیر اندازی بیاموزد
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام علی (ع)

نا سپاسی نعمت ها قدم را می لرزاند و نعمت را می رباید
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام صادق (ع)

محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد

و در گزاردن نماز و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام علی (ع)

همانا هر مومن آرام  وبا وقار و نرم خوئی اهل بهشت است
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام علی (ع)

شجاعت پیروزی آماده و فضیلتی آشکار است
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام علی (ع)

هر که به ناحق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر که با حق عناد ورزد خوار گردد
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام علی (ع)

کسی که به علم عمل کند

مانند کسی است که راه راست و روشن را بپیماید
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام صادق علیه السلام

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امیر المومنین علیه السلام

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام رضا علیه السلام

مردم به انجام روزه امر شده‏ اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند

و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
رسول خدا صلى الله علیه و آله

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدن ها روزه است
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
رسول خدا صلى الله علیه و آله

روزه سپر آتش (جهنم) است

یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
رسول خدا صلى الله علیه و آله

روزه گرفتن در گرما جهاد است
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امیر مومنان على علیه السلام

روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزه‏ هاست
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام على علیه السلام

روزه پرهیز از حرام ها است

همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز می کند
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
امام على علیه السلام

روزه قلب بهتر از روزه زبان است

و روزه زبان بهتر از روزه شکم است
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران