پارس ناز پورتال

پیامک های فلسفی باحال (41)

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک های فلسفی باحال (41)

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
سعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
سعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است که هیچ عادت و انس اورا کور و کر نکند
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
پاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ضرب المثل چینی

اگربه خاموش کردن آتش می روی ، لباس علفی برتن مکن
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی است
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام می دهد
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
ابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
ویل دورانت

آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
رسول الله ( ص )

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی ، دروغگویان هستند
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
امام علی علیه السلام

دانشمند هرقدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
ابوریحان بیرونی

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
ریشتر

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
بایزید بسطامی

یا چنان نمای که هستی یا چنا باش که می نمایی
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
مادام نکر

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمان ها و سوگند ها محکمتر است
اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال
حضرت علی علیه السلام

هیچ لباسی برازنده تر از تندرستی نیست
اس ام اس فلسفی جدید Philos اس فلسفی باحال
کنفوسیوس

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد
اس ام اس فلسفی زیبا Philos اس فلسفی باحال
داروین

انسان فرزند کار و زحمت خویش است
اس ام اس فلسفی حقیقت Philos اس فلسفی باحال
ناپلئون

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است