پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه جدید (171)

اس ام اس عاشقانه جدید (171)

با توام بی حضور تو

بی منی با حضور من

می بینی تا کجا وفادار ماندم

تا دل نازک پروانه نشکند ؟

وهمه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

نشسته ام

کجا ؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

ذهنم فلج می شـــــود

وقتی می خوانمت و تو حتی نمی گویی جـــــــــانم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

با تو زیر بارانم

چتر برای چه ؟

خیال که خیس نمی شود
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت

و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

ای صبا گر بگذری از کوی مهرافشان دوست

دوست ما را گو سلامی دل همیشه تنگ اوست
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

همیشه سخت ترین سیلی رو از کسی می خوری

که روزی بهترین نوازشگرت بود
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

می شنوی ؟

این صدای درد دل های ماه و خورشید است

در کنار هم نیستند اما دل ماه در دل خورشید شب راه دارد
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

دیگر به سکوت آن روز تاریک نمی اندیشم

بیشتر چشم به آن رودی که در کوه دلت سرازیر است دوخته ام

و می بینم چه زیباست عمق وجود تو
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

قـر ار بـگـذار …

هــر جـای دنـیـا کـِه بـاشی به دیـدارتــو خـواهـم آمد

چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

دست نخــورده تریــن احساس هایــم را

برای روز مبادای عشـق تو احتکار کرده ام …
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

گمم نکن

قول ..

که گوشه ی حافظه ات آرام بنشینم

بگذار بمانم

آرام گوشه حافظه ات فقـــــــــــــــــط …
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

بالا نمی آید این نفس نیمه

تو مگر هوا بودی

که در نبودنت

آهسته آهسته دارم خفه می شوم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من

در آن لحظه که هیچ کس نیست با من از تو می گوید

ولی درد من از این است که دیریست باران نمی بارد
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

بگــــــــــــذار زمــانـــــه از حـســـادتــــــــ بتـرکَــد

نــــــگشتــــــان  مـــن چـــه بـــِه انگــشتـــان تـــــو می آینـــــد …
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

جـــــــانم بـــــــــاش تا به لبــــــم برســـی

می خوام هـــــمه ببینند با تـــو جان به لـب شدم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

چه سخت است درک اینکه چشمانت هم دروغ می گفتند

من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

چه می دانی از دل تنگم؟

گاهی به خدا التماس می کنم فقط خوابت را ببینم

می فهمی؟ خوابت را…
اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 92

میان این همه تاریکی بسیار و نفس گیر

تیرک چراغ برقی بلند و بی دریغ

زیر بارانی نرم و ریز چه شاعرانه می چسبد برای تکیه دادن