پارس ناز پورتال

پیامک های فلسفی جدید (42)

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک های فلسفی جدید (42)

اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز

مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
نادر شاه افشار

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون

سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است

سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است

گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
بزرگمهر

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
فردریش نیچه

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
سولون

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
لوسیا

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است

اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
بزرگمهر

آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
نیچه

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد

بشر را از این نظر میتوان دوست داشت که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
جبران خلیل جبران

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
آلکس مک کنزی

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
سرنگ

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
جبران خلیل جبران

چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است

شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
لائو تسه

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
شوپنهاور

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم

بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
بزرگمهر

آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد

روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
سنگا

اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین

که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
بزرگمهر

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد

در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند

چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد

و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
سام منتز

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
کریستین

برای ازدواج کردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است
اس ام اس فلسفی جدید Sms new philosophical
اُرد بزرگ

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است