پارس ناز پورتال

شناسایی انواع عشق

شناسایی انواع عشق

انواع عشق !

 

عشق تازگی : با شروع ارتباط آغاز میشود ، یعنی به نوعی به خاطر تازگی و نویی آن جذب آن میشوید. و خوب طبعا به مرور زمان از تازگی آن کاسته خواهد شد ؛ دوستی دختر و پسر از این نوع است و صرفا پس از بدست آوردن همدیگر فروکش میکند.

 

عشق نیاز : با بحران شروع می شود و شما نیاز پیدا می کنید به کسی ، چیزی ، شرایطی و یا هر نیاز دیگری و عشق و دوست داشتن بصورت احساسی مبهم شروع میشود ؛ خوب این بار هم با عادی شدن شرایط عشق کم میشود و زمان مرگ آن از بین رفتن نیاز و یا ارضای آن است.

 

عشق محدودیت : چیزی را که ندارید و یا اجازه ندارید که داشته باشید شما را مشتاق میکند و عاشق و این محدودیت و فراق و یا دوری احساس شما برانگیخته میکند ؛ مرگ این نوع عشق و رابطه وصال است! به محض اینکه به هم میرسند سیر می شوند.

عشق های راه دور از 2 شهر یا ۲ کشور و اینترنتی از این گونه اند ، شاید نمونه هایی را دیده باشید که 2 نفری پس از مدت مدیدی دوستی و عاشق و عاشقی لیلی و مجنون وار ، به محض ازدواج از هم جدا میشوند.

 

عشق لیاقت : با شناخت و تناسب آغاز میشود و چون هیجان در آن کم است سرعتش هم کم است ولی ارزش و اعتبار بیشتری دارد ؛ شما در شرایط عادی کسی را می بینید و با در نظر گرفتن کلیه  جوانب او را انتخاب می کنید.

حتما می پرسید مثل 3 مدل قبلی عشق ، مرگ و یا همان پایان آن کجاست؟ خب اجازه بدهید که من به شما بگویم که این عشق ، مرگ ندارد ؛ پدران ما و یا خانواده هایی که در اوج کهولت هنوز هم عاشقانه به هم مینگرند و عاشقند از نوع عشق لیاقت دارند که تا پایان عمر کنار هم قرارشان خواهد داد.

 

دوست داشتن به شکل صحیح : دوستت دارم نه چون تازه با تو آشنا شده ام (عشق تازگی) ،دوستت دارم نه چون محتاج توام (عشق نیاز) ،دوستت دارم نه چون ناکام در وصال توام (عشق محدودیت) ، دوستت دارم چون دوست داشتنی هستی (عشق لیاقت).