پارس ناز پورتال

شناسایی مراکز انرژی بدن انسان

شناسایی مراکز انرژی بدن انسان

مراکز انرژی بدن انسان : چاکراها

 

در بدن مراكزى وجود دارد كه به ان مراكز انرژى یا چاكرا میگویند و چاکرا كلمه ای سانسكریت به معنای چرخ است.

چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش، بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی هستند.

همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است.

چاکراهای اصلی مراکز انرژی در حال چرخش هستند که بطور معمول 4 اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل میکنند و به آنها انرژی میدهند.

چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه هایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین میکنند.

اگر این نیروگاهها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار میشوند، زیرا برای درست کارکردن، انرژی حیاتی کافی ندارند.

قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است و چاکراهای بسیار کوچک بخش های کم اهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آنها انرژی میدهند.

چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ میکنند و در ورای آن نیز امتداد میابند.