پارس ناز پورتال

وظایف مهم چاکراها چیست؟

وظایف مهم چاکراها چیست؟

» جذب، گوارش و توزیع انرژی در بخش های مختلف بدن بر عهده آنهاست.

 

» کنترل، تقویت و مسئولیت درست کارکردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند.

غدد درون ریز به وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم میشوند و انرژی میگیرند و با کنترل و دستکاری چاکراهای اصلی میتوان غدد درون ریز را تحریک یا مهار کرد و تعداد زیادی از ناخوشی ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند.

 

» بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند.

فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود ، برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن، آسانترین و امن ترین چاکراها هستند .

با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد میتواند توانایی خود را در احساس کردن انرژی های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد و این کار با تمرکز کردن بسادگی انجام میشود .