پارس ناز پورتال

تصویر جنجالی جانشین خرم سلطان در حریم سلطان

تصویر جنجالی جانشین خرم سلطان در حریم سلطان

پس از قهر کردن مریم اوزرلی و رفتنش به آلمان کارگردان سریال حریم سلطان از خانم وحیده گردوم برای نقش خرم سلطان استفاده کرد.