پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

شهری که مردم آن از جنس کاغذ هستند (عکس)

شهری که مردم آن از جنس کاغذ هستند (عکس)
این شهر تماماً از کاغذ ساخته شده!