پارس ناز پورتال

فعال سازی چاكرای پنجم

فعال سازی چاكرای پنجم

چاكرای پنجم یا چاکرای گلو بین حفره گردن و حنجره قرار دارد و مركز ظرفیت بیان ، ارتباط و الهام انسان است ، ارتباط برقرار كردن در زندگی شخصی عمدتا از راه صحبت كردن و همین طور با حركت صورت میگیرد كه مربوط به این چاكرا میباشد.

چگونه بفهمید كه چاكرای پنجم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا هماهنگ كار كند میتوانید كاملا ساكت بمانید و از صمیم قلب به دیگران گوش داده و حرف هایشان را درك كنید ؛ گفتارتان خلاق و پرشور بوده و در عین حال كاملا واضح است.

صدای شما پرطنین و خوش آهنگ است و وقتی با مشكل یا مخالفتی روبه رو میشوید با خودتان صادق باقی خواهید ماند و میتوانید اگر بخواهید نه بگویید و نظر دیگران هم نمیتواند شما را تحت تأثیر قرار داده یا فریب دهد.

اگر چاكرای پنجم هماهنگ كار نكند كلامتان خشن، بی ادبانه ، سرد و جدی است ؛ صدایتان نسبتا بلند و كلام تان فاقد معنای عمیق است ، اگر چاكرای پنجم فعال باشد 4 تا 5 ساعت خواب در شب به طرف راست و چپ به طور متناوب میخوابید.

كاركرد ناهماهنگ چاكرای پنجم باعث میشود كه عده ای از قدرت بیانشان برای گول زدن دیگری سوء استفاده كنند ؛ كم كاری چاكرای پنجم باعث خجالتی شدن، ساكت بودن و دورن گرایی میشود و در این صورت وقتی صحبت میكنید فقط در مورد چیزهای كم اهمیت زندگی بیرونی تان حرف میزنید.

فعال کردن چاکرای پنجم : نور آبی و شفاف آسمان صاف ، چاكرای پنجم را هماهنگ میكند ، برای جذب کامل رنگ آبی آسمان،  روی زمین دراز بكشید و ریلكس باشید و وجود درونی تان را رو به گستردگی بی نهایت آسمان باز كنید.

موسیقی درمانی چاکرای پنجم : انعكاس آسمان آبی بر آب و صدای آرام امواج شما را از عواطف و احساسات نهفته تان و این كه به شما چه میخواهند بگویند آگاه میسازد.

رنگ درمانی چاکرای پنجم :  رنگ آبی روشن كم رنگ به چاكرای گلو اختصاص دارد ، این رنگ آرامش می آفریند و بینش روحانی شما را باز میكند.

رایحه درمانی چاکرای پنجم : رایحة‌ تند مریم گلی امواج شفا را به طرف مركز تكلم میفرستد و چاكرای گلو را از انقباض رها میكند ، اكالیپتوس چاكرای پنجم را باز و پاك میكند و امواج آن به شیوه ارتباط با دیگران سادگی و بی ریایی میبخشد.

سنگ درمانی چاکرای پنجم : سنگ chalcedony آبی متمایل به سفید اثر مثبت بر غده‌ تیرویید دارد و تندخویی و زود رنجی را كاهش میدهد ، اگر میخواهید قدرت ابراز وجودتان در زمینه نوشتن یا صحبت كردن بیشتر شود از این سنگ استفاده كنید، این سنگ بر چاكرای پنجم اثر میگذارد.