فعال سازی چاكرای پنجم

فعال سازی چاكرای پنجم


چاكرای پنجم یا چاکرای گلو بین حفره گردن و حنجره قرار دارد و مركز ظرفیت بیان ، ارتباط و الهام انسان است ، ارتباط برقرار كردن در زندگی شخصی عمدتا از راه صحبت كردن و همین طور با حركت صورت میگیرد كه مربوط به این چاكرا میباشد.

چگونه بفهمید كه چاكرای پنجم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا هماهنگ كار كند میتوانید كاملا ساكت بمانید و از صمیم قلب به دیگران گوش داده و حرف هایشان را درك كنید ؛ گفتارتان خلاق و پرشور بوده و در عین حال كاملا واضح است.

صدای شما پرطنین و خوش آهنگ است و وقتی با مشكل یا مخالفتی روبه رو میشوید با خودتان صادق باقی خواهید ماند و میتوانید اگر بخواهید نه بگویید و نظر دیگران هم نمیتواند شما را تحت تأثیر قرار داده یا فریب دهد.

اگر چاكرای پنجم هماهنگ كار نكند كلامتان خشن، بی ادبانه ، سرد و جدی است ؛ صدایتان نسبتا بلند و كلام تان فاقد معنای عمیق است ، اگر چاكرای پنجم فعال باشد 4 تا 5 ساعت خواب در شب به طرف راست و چپ به طور متناوب میخوابید.

كاركرد ناهماهنگ چاكرای پنجم باعث میشود كه عده ای از قدرت بیانشان برای گول زدن دیگری سوء استفاده كنند ؛ كم كاری چاكرای پنجم باعث خجالتی شدن، ساكت بودن و دورن گرایی میشود و در این صورت وقتی صحبت میكنید فقط در مورد چیزهای كم اهمیت زندگی بیرونی تان حرف میزنید.

فعال کردن چاکرای پنجم : نور آبی و شفاف آسمان صاف ، چاكرای پنجم را هماهنگ میكند ، برای جذب کامل رنگ آبی آسمان،  روی زمین دراز بكشید و ریلكس باشید و وجود درونی تان را رو به گستردگی بی نهایت آسمان باز كنید.

موسیقی درمانی چاکرای پنجم : انعكاس آسمان آبی بر آب و صدای آرام امواج شما را از عواطف و احساسات نهفته تان و این كه به شما چه میخواهند بگویند آگاه میسازد.

رنگ درمانی چاکرای پنجم :  رنگ آبی روشن كم رنگ به چاكرای گلو اختصاص دارد ، این رنگ آرامش می آفریند و بینش روحانی شما را باز میكند.

رایحه درمانی چاکرای پنجم : رایحة‌ تند مریم گلی امواج شفا را به طرف مركز تكلم میفرستد و چاكرای گلو را از انقباض رها میكند ، اكالیپتوس چاكرای پنجم را باز و پاك میكند و امواج آن به شیوه ارتباط با دیگران سادگی و بی ریایی میبخشد.

سنگ درمانی چاکرای پنجم : سنگ chalcedony آبی متمایل به سفید اثر مثبت بر غده‌ تیرویید دارد و تندخویی و زود رنجی را كاهش میدهد ، اگر میخواهید قدرت ابراز وجودتان در زمینه نوشتن یا صحبت كردن بیشتر شود از این سنگ استفاده كنید، این سنگ بر چاكرای پنجم اثر میگذارد.

 

 


Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات