"> چرا این بازیگر مشهور بینی شکسته خود را عمل نمی کند؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

چرا این بازیگر مشهور بینی شکسته خود را عمل نمی کند؟

چرا این بازیگر مشهور بینی شکسته خود را عمل نمی کند؟
بینی اوون ویلسون شکسته است که در ظاهرش هم کاملا مشخص است. بینی او زمانی که جوان بوده حین بازی فوتبال شکسته و البته این اتفاق دوبار افتاده است! و به همین دلیل است که هم اکنون چنین ظاهری دارد.


اوون ویلسون یک بار گفت که این بینی برای او مایه افتخار است. اما او زیاد در این مورد صحبت نمی کند و ظاهر اعلاقه ندارد زیاد در عموم صحبت کند، شاید دلش می خواهد بینی اش را به عنوان یک ارزش حفظ کند.اما مردم هنوز هم زیاد درمورد بینی او صحبت می کنند و در مورد ظاهر بینی او و اینکه چرا چنین شکل دارد حرف می زنند و حتی آن را مسخره می کنند.بعضی از افراد هم چنین اعتقادی ندارند و می گویند بینی اوون ویلسون علامت مشخصه خود اوست و ظاهری جذاب به او داده است. از جنبه دیگر در هالیوود کسی که بتواند با دیگران متفاوت باشد شانس بیشتری برای موفقیت دارد.شاید یکی از دلایلی که او بینی اش را عمل نمی کند این باشد که با این بینی دیگر کسی به دندان هایش توجه نمی کند.