پارس ناز پورتال

لطفا نگاه نکنید !! هیپنوتیزم می شوید !! (عکس)

لطفا نگاه نکنید !! هیپنوتیزم می شوید !! (عکس)
به تصویر زیر دقت کنید.به نظرتان دایره ها ثابت هستند یا متحرک؟!


بله.به احتمال زیاد دایره ها در جلوی چمان شما در حال چرخیدن هستند در حالی که این خطای دید شماست و دایره ها ثابت اند!