پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

سخنان فلسفی استاد شبستری

سخنان فلسفی استاد شبستری

کسانی که از روی ظاهر شخصیت افراد را تعیین می کنند حماقت خود را تبیین می کنند.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

نادانی ام در این است که زبانم همیشه در رقص است و گوش هایم درمکث.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

از تنگی دل ماست که کسی دلتنگ ما نیست.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

عشق، اشک درمی آورد وشوق می آفریند.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

باز اگر پرهای من پر پر شود پرواز را می خوانمش.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

الهی درود بر آن رودی که سرود عشقش به دریای لطف تو جاریست.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

فرصت ها را درک کنیم ترک نکنیم.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

عشق،محبت و دوستی را تحصیل کنیم تحمیل نکنیم !
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

بنازم برآن ماه که در چاه هم همچنان می تابد.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

تیمم ماهی، تباهی است.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

عاشق کاغذ سیاهم با نکته های سفید!
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

اعدادی که به صفر پشت پا نمی زنند بزرگ می شوند.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

چرا چشم دیدن بعضی ها را نداریم مگر نامحرمند؟
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

سنگ قبر انسان های سنگدل عاشق تنهایی است.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

من در سر شور دارم و او شوره سر.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

اگر زبان آتش را باز کنیم زبانه می کشد!
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

صدای قلبم نمی گذارد صدای پایت را بشنوم.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

وقتی خورشید از پیله در آمد فیتیله زندگی را روشن کرد.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

اشک گل ها شبنمی است.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

سقوط آبشاری، شرافتمند تر از ثبات مردابی است.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

خود نمایی شگرد موجودات میکروسکوپی است .

تشکر از حامد عزیز بابت ارسال این مطلب
لوازم آرایشی