پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

درد دلی کوتاه با خدا

درد دلی کوتاه با خدا

خدایا

سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما

به لب هایم تبسم را

به چشمم نور پاکت را

به قلبم مهرورزی را

خداوندا ببخشا آن گناهانی که باعث شد دعایم بی اثر گردد

گناهانی که امید مرا از تو پریشان کرد

خدایا پیش آنانی که می گویند من را تو نمی بخشی

تو رسوایم مکن

من گفته ام من مهربان پروردگار قادری دارم

که می بخشد من را

آیا به جزاین است؟
درد دل با خداوند بخشنده و مهربان

می خوانمت

اینک مرا دریاب

به چشمانی که می جوید تو را نوری عنایت کن

و خالی دو دست کوچکم را هدیه ای اینک عطا فرما

خودت گفتی کسی را دست خالی برنگردانید
درد دل با خداوند بخشنده و مهربان

خدایا آیا بین من با آن که که نامت را نمی خواند فرقی نیست؟

اگر من را به عدلت در میان آتش اندازی میان آتشت بازم می گویم

هلا ای مردمان من مهربان پرودگار قادری دارم

که او را دوست می دارم

چه پیوندی میان آتش و قلبی که مهر تو در آن پیداست؟

و گیرم صبر بر آتش

ولیکن صبر بر دوری تو هرگز