پارس ناز پورتال

جمعیت این شهر تنها یك نفر است (عکس)

جمعیت این شهر تنها یك نفر است (عکس)
شهر بافورد در ایالت وایومینگ آمریكا تنها یك نفر جمعیت دارد و تنها ساكن آن نیز تمامی سمت های اداری این شهر را برعهده دارد.

در تابلوی معرفی و ورودی شهر بافورد نیز اشاره به این موضوع شده است كه جمعیت این شهر تنها یك نفر است.