پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201)

زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201)

اس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobالف را از ازل آغاز عشق است

ب بسم الله را اعجاز عشق استاس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobابر بارنده به دریا می گفت

من نبارم تو کجا دریائی ؟

دریا در دلش خنده کنان گفت

که ای ابر بارنده تو خودت از ماییاس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobشانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست

پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی
اس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoob

اس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobبی احساس و بی عاطفه بودن

 انسان را از واقعیت دور می کند

امیر احساسات باشیم نه اسیر آن
اس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobکاشکی پرنده پر نداشت

از پریدن خبر نداشت

درخت باغ آرزوش

 دغدغه تبر نداشت
اس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobخیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد

 خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان

معصومی باشداس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobتو تنها نیستی خدا یارته

اون مهربون گل همیشه نگهدارتهاس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobبیا امروز به یاد کسی باشیم

تا فردا کسی به یاد ما باشداس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobبدترین گناه آن است که

 به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگوئیاس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobاز عطر نگاه باغ ها دانستم

 نام دگر بهار  لبخند خداستاس ام اس عاشقانه خوب
sms asheqaneh khoobانجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها می توان فهمید

چشمی که گریستن نمی داند زیستن نمی توانداس ام اس عاشقانه خوب