پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه فاصله (6)

اس ام اس عاشقانه فاصله (6)

مثل این که این دل آدم بشو نیست !

با لبخندت خر می شود

 و با دوریت سگ

 

اشعار فاصله و دوری

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد

همیشه هستی همین حوالی

شعر فاصله و دوری

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان

آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

مسیج فاصله و دوری

چندان هم دور نیستی

فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای !

آری ، نمی دانم کجایی ؟

پیام فاصله و دوری

گـوش مـاهـی هـای سـاکـت

جـیـرجـیـرک هـای خـامـوش

کـلاغ هـای بـی خـبـر

هـمـه بـه احـتـرام نـبـودنـت سـکـوت کـرده انـد

پیامک فاصله و دوری

بدون قافیه ماندم دل غزل تنگ است

چقدر شاعر این روزها دلتنگ اســـت

مرا به خال لب دوست بازگردانـیــــــد

اگر چه بین من و او هزار فرسنگ است

اس ام اس فاصله و دوری

مگر بین منو تو چقدر فاصله است

که هر چقدر سکوت میکنم

نمی شنوی ؟

اس فاصله و دوری

اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست

وفا آن است که اسمت را درون سینه ام دارم

اسمس فاصله و دوری

روزگـار نبودنت را برایم دیـکـتـه می کند

و نـمـره ی من باز می شود صـفر !

هنوز نـبودنـت را یاد نگرفته ام

اس مس فاصله و دوری

با یک عالمه فاصلـــه از خودم

انتظــــار دارم به تو برسم !

از اول هم آرزوهـــــایم محــــال بودند
لوازم آرایشی