پارس ناز پورتال

آسمان خراشی که لقب بهترین ها را گرفت (عکس)

آسمان خراشی که لقب بهترین ها را گرفت (عکس)
آسمانخراشهای دو قلوی 56 طبقه موسوم به Absolute World Towers در کانادا به عنوان بهترین آسمانخراش سال انتخاب شد.

برای بار دوم است که آسمانخراشهای کانادا به عنوان بهترین سال انتخاب می شود. البته برج شماره یک 56 طبقه و برج شماره دو 50 طبقه بوده و در سال 2012 به اتمام رسیده و نام دیگر آن را مارلین مونروئه گذاشته اند.