پارس ناز پورتال

ارتباط باور نکردنی گرگ ها با این مرد (عکس)

ارتباط باور نکردنی گرگ ها با این مرد (عکس)
مونتی اسلون " عکاس طبیعت در آمریکا در پارک طبیعی " ایندیانا" با گرگ ها ارتباط دوستانه برقرار کرده است.