پارس ناز پورتال

کشوری که آن را مقدس می شمردند (عکس)

کشوری که آن را مقدس می شمردند (عکس)
تبت صد سال پیش از دریچه دوربین چه رنگی است؟

به گزارش روزگارنو، سربازان بریتانیای آن زمان کبیر، وقتی که صد سال پیش به قصد دفاع از منافع خود و به خیال امپراطوری رو به زوال خود به کشور تبت و شهر لهاسا پا نهادند تا از پس رقیبان بر آیند،…( این همه چنان در تاریکی گذشته نشسته که گویی هیچ اتفاق نیفتاده است!) اما…

اما آنچه باقی مانده است، تصاویری است که وضع آن زمان این سرزمین را نشان می دهد. و تصاویر برای هر کسی که دوره-ماقبل-مدرن را دیده باشد بسیار آشناست.تبت، آن زمانف کشوری دور از دسترس و برای اشغالگران بریتانیایی مرموز بوده است.تصاویری از سال 1904 تبت را می بینیم( با تذکر این نکته که آخرین عکس، متعلق به عکاس است که آن زمان، لباس فرم مخصوص برای عکاسی داشته است!