پارس ناز پورتال

تله کابینی که یک قدمی مرگ است (عکس)

تله کابینی که یک قدمی مرگ است (عکس)
هر روز عده ای باید در این تابوت های آهنی که هیچ امنیتی هم ندارد سوار بشوند تا به محل کار خود در معدن برسند.

این تله کابین تنها راه رسیدن به معدن است و ساخت ابتدایی این تله کابین به دهه 1950 مربوط می شود. معدن چیان در گرجستان هر روز صبح سوار بر این تابوت آهنی می شوند.