پارس ناز پورتال

عاقبت راه رفتن رو مخ آقا پلنگ (عکس)

عاقبت راه رفتن رو مخ آقا پلنگ (عکس)
در هنگام عکسبرداری سرگی کوتلنیکوف روس از یک پلنگ در کشور بوتسوانا ، ناگهان پلنگ فوق سعی کرد تا این عکاس را بخورد اما سپس معلوم شد تا این حیوان قصد داشته وی را بترساند تا دیگر هوس عکاسی ار این حیوان را نکند.