پارس ناز پورتال

ماراتن با اندکی تردستی (عکس)

ماراتن با اندکی تردستی (عکس)
سالتر همچنین رکورد 800 متر شنا در حین تردستی با 3 توپ را نیز در کارنامه خود دارد.