پارس ناز پورتال

تصاویری از جنگل های ناراحت و شاکی

تصاویری از جنگل های ناراحت و شاکی
جنگلهای هیرکانی استان گلستان که از مهمترین منابع طبیعی ایران است در سالهای اخیر مورد تخریب و هجوم به منظور ساخت و ساز قرار گرفته است.