پارس ناز پورتال

دویدن این زن رکورد شکاند (عکس)

دویدن این زن رکورد شکاند (عکس)
وی مسیر صد متری مسابقه را در 16.59 ثانیه سپری كرد و ناشمرا به عنوان ركورددار جدید در كتاب ركوردهای گینس ثبت كرد.