پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ضرب المثل جوک و باحال

مجموعه : مطالب طنز
ضرب المثل جوک و باحال

“An ounce of prevention is worth a pound of cure.”

ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است»

مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»

مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت»

مترادف فارسی: “پیشگیری بهتر از درمان است”

 

“April showers bring May flowers.”

ترجمه: «رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است»

مترادف فارسی: “رنج امروز باعث آسایش فردا است”

 

“Ask and you shall receive.”

ترجمه: «سؤال کن تا بیابی»

مترادف فارسی: «پرسان پرسان می‌روند هندوستان»

 

“Ask me no questions, I’ll tell you no lies.”

ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم»

 

“Ask no questions and hear no lies.”

ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی»

 

“As you make your bed, so you must lie in it.”

ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»

مترادف فارسی: «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»

مشابه فارسی: «خودکرده را تدبیر نیست»

مترادف فارسی: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»

 

“As you sow, so shall you reap.”

ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»

مترادف فارسی: «چو جو کاشتی، جو حاصل آید»

مترادف فارسی: «هرچه بکاری، همان بدروی»

 

“A watched kettle (pot) never boils.”

ترجمه: «کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد»

مشابه فارسی: «اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید»

 

“A woman’s work is never done.”

ترجمه: «کار زن پایان‌پذیر نیست»

مترادف فارسی: «کار دختر نکردنش بهتر.»

 

بیتی از شعر: “A man may work from sun to sun, but a woman’s work is never done”

ترجمه: (مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کار ِخانه خویش چست و چالاک در جهداست»

مترادف فارسی: «کار کدبانو (کار منزل) تمام‌شدنی نیست»

 

“A woman needs a man like a fish needs a bicycle.”

ترجمه: «یک زن به مرد همان‌قدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه» (طنز)

 

“A word to the wise is enough” (or “sufficient.”)

ترجمه: «کلمه‌ای به دانا کفایت کند»

 

اصل لاتینی: «Verbum sapienti saepet.»

مترادف فارسی: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است»

 

“A word spoken is past recalling.”

ترجمه: «جمله‌ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»

متراف فارسی: «تیری که رها شد به چله باز نگردد»

 

————————————————————————————————————–

 

–>  B

   *

     ”Barking dogs seldom bite.”

   * ترجمه: «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد»

         o مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد»

         o مترادف فارسی: “سگی که واق واق می‌کنه، گاز نمی گیره”

         o مترادف فارسی: “از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد”

   *

     ”Be careful what you wish for, you might just get it.”

   * ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»

         o مترادف فارسی: هرچه برای خود می پسندی ، برای دیگران بپسند»

         o مترادف فارسی: “چاه کن همیشه جاش ته چاست”

   *

     ”Beauty is in the eye of the beholder.”

   * ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»

         o مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»

         o مترادف فارسی: “هرکسی یه عقیده‌ای داره” یا “عقیده هرکس برای خودش محترمه”

   *

     ”Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone.”

   * ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»

         o مترادف فارسی: “سیرت آدم باید نیکو باشه، نه صورتش”.

   *

     ”Beauty may open doors but only virtue enters.”

   * ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»

   *

     ”Beer before liquor, you’ll never be sicker, but liquor before beer and you’re in the clear.”

   * ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»

   *

     ”Beggars can’t be choosers.”

   * ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»

         o مترادف فارسی: “دندان اسب پیش‌کشی را نمی‌شمرند!”

   *

     ”Better be alone than in bad company.”

   * ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»

         o مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»

   *

     ”Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt.”

   * ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»

         o مترادف فارسی: پستۀ بی مغز چون لب وا کند رسوا شود

         o مترادف فارسی: “تا مرد سخن نگفته باشد//عیب و هنرش نهفته باشد”

   *

     ”Better late than never.”

   * ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»

         o مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»

   *

     ”Better safe than sorry.”

   * ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»

         o مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»

         o مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی

   *

     ”Better the devil you know than the devil you don’t.”

   * ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»

         o مترادف فارسی: “فعلا نقد را بچسب، نسیه را کی دیده!”

   *

     ”Birds of a feather flock together.”

   * ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»

         o مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»

   *

     ”Bitter pills may have blessed effects.”

   * ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»

   *

     ”Blood is thicker than water.”

   * ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»

         o مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»

         o مترادف فارسی: “چراغی را که به خانه رواست، به مسجد حرام است”

   *

     ”Blood will out.” (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)

ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»

 

مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی شود.
 
گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X