پارس ناز پورتال

کشاورزان هنرمند ژاپنی همه را متعجب کردند (عکس)

کشاورزان هنرمند ژاپنی همه را متعجب کردند (عکس)
 کشاورز هم کشاورزهای ژاپنی که هم کار می کنند و برداشت و هم هنرمندانه تلاش می کنند تا از دسترنج خود بهره ببرند.