پارس ناز پورتال

شهر عجیبی در ایران که گدا ندارد (عکس)

شهر عجیبی در ایران که گدا ندارد (عکس)
عکس شهری بدون گدای در تبریز!