پارس ناز پورتال

کرم های ترسناک و عظیم الجثه (عکس)

کرم های ترسناک و عظیم الجثه (عکس)
کرم های بسیار بزرگ در زمین های حاصلخیز استرالیا که طول آن ها 3 متر است.

 
کرم های ترسناک و عظیم الجثه (عکس)
 
کرم های ترسناک و عظیم الجثه (عکس)
 
کرم های ترسناک و عظیم الجثه (عکس)