پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند (عکس)

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند (عکس)
پیرمردی 98 ساله و اهل بلغارستان است.او (Dobri Dobrev) هر روز از روستای محل زندگی اش به صوفیه(پایتخت بلغارستان) برای گدایی میرود و تا به حال درآمدی حدود 40 هزار یورو را از این راه کسب کرده است.اما به این دلیل این پست را نگذاشته ام!!!
 
مردم به تازگی متوجه شده اند که اوبیشتر پول های دریافتی اش از گدایی را صرف کمک به بچه های بی سرپرست و موسسه های خیریه کرده استکمک کردن از هر نوعش قابل ستایش است ولی کمک کردن در عین نیازمندی کار آسانی نیست و از هرکسی بر نمیاد به افتخارش … واقعا این پیرمرد را ستایش کرد.

 

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند (عکس)
 
 
 
 
 
 

لوازم آرایشی