پارس ناز پورتال

خرگوش به این عجیبی ندیده اید (عکس)

خرگوش به این عجیبی ندیده اید (عکس)
"آنگورا" نوعی خرگوش است که مانند دام پروش داده می شود.

این نوع خرگوش در دوران پادشاهی فرانسه و در نیمه های قرن هجدهم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شد. پس از مدتی پرورش این نوع خرگوش در بخش های دیگر قاره اروپا و دیگر نقاط دنیا گسترش یافت.