پارس ناز پورتال

تعبیر خاک انداز

تعبیر خاک انداز

تعبیر خواب خاک انداز

آنلی بیتون :

۱ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانه آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

۲ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند