پارس ناز پورتال

تعبیر خارجی

تعبیر خارجی

تعبیر خواب خارجی

در سر زمین رویاها آمده:

شما خارجی هستید در یک کشور دیگر :عشق و محبت فراوان

شما خارجی هستید در یک کشور و شما را در آن کشور نمی خواهند : خجالت و غم

شما را به یک کشور خارجی معرفی می کنند : نتایج کار شما پول فراوان خواهد بود .

یک خارجی ملیتش را عوض می کند : وقایع بسیار مهم رخ خواهند داد .

شما به خارجیها برمی خورید : چیزهای گمشده پیدا می شود

شما به همراهی خارجیها هستید : شادی

با یک خارجی ازدواج می کنید : شانس در عشق

عاشق یک خارجی می شوید : عمر شما طولانی خواهد بود .

از یک خارجی متنفرید : نقشه های شما نقش برآب می شود .